کرمانشاه 30 بار لرزید

کرمانشاه 30 بار لرزید
زمین لرزه های مکرر در استان کرمانشاه طی ساعات گذشته به وقوع پیوسته که بر این اساس 30 زمین لرزه رخ داده است و همگی بالای سه ریشتر بوده است.

کرمانشاه 30 بار لرزید

زمین لرزه های مکرر در استان کرمانشاه طی ساعات گذشته به وقوع پیوسته که بر این اساس 30 زمین لرزه رخ داده است و همگی بالای سه ریشتر بوده است.
کرمانشاه 30 بار لرزید

View more posts from this author