کرمانشاه بعد از زلزله به روایت سردار قاسمی

کرمانشاه بعد از زلزله به روایت سردار قاسمی
سردار سعید قاسمی چند ماهی است که در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه حضور دارد و به عشق بچه‌های لشکر27 محمد رسول ‌الله، هر 27 روز یک واحد مسکونی جدید به مردم زلزله‌زده تحویل می‌دهد.

کرمانشاه بعد از زلزله به روایت سردار قاسمی

سردار سعید قاسمی چند ماهی است که در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه حضور دارد و به عشق بچه‌های لشکر27 محمد رسول ‌الله، هر 27 روز یک واحد مسکونی جدید به مردم زلزله‌زده تحویل می‌دهد.
کرمانشاه بعد از زلزله به روایت سردار قاسمی

View more posts from this author