کردستان از نظر زیرساخت‌های ورزشی در ردیف استان‌های کم‌برخوردار است

کردستان از نظر زیرساخت‌های ورزشی در ردیف استان‌های کم‌برخوردار است
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: استان کردستان از نظر زیرساخت‌های ورزشی در ردیف استان‌های کم‌برخوردار است و این امر نیاز به تلاش بیشتری دارد.

کردستان از نظر زیرساخت‌های ورزشی در ردیف استان‌های کم‌برخوردار است

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: استان کردستان از نظر زیرساخت‌های ورزشی در ردیف استان‌های کم‌برخوردار است و این امر نیاز به تلاش بیشتری دارد.
کردستان از نظر زیرساخت‌های ورزشی در ردیف استان‌های کم‌برخوردار است

تلگرام

View more posts from this author