کتاب «یوگا در ایران» منتشر می‌شود

کتاب «یوگا در ایران» منتشر می‌شود
مدیر انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب از انتشار کتاب یوگا در ایران با زیر عنوان بررسی و نقد یوگای رایج در ایران با نظر به منابع اصلی یوگا در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

کتاب «یوگا در ایران» منتشر می‌شود

مدیر انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب از انتشار کتاب یوگا در ایران با زیر عنوان بررسی و نقد یوگای رایج در ایران با نظر به منابع اصلی یوگا در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
کتاب «یوگا در ایران» منتشر می‌شود

View more posts from this author