کتاب «بسترهای تبلیغی فرهنگ جهاد و شهادت» منتشر می‌شود

کتاب «بسترهای تبلیغی فرهنگ جهاد و شهادت» منتشر می‌شود
معاون پژوهشی و مطالعات راهبردی مؤسسه روایت سیره شهدا گفت: کتاب بسترهای تبلیغی فرهنگ جهاد و شهادت از جمله پروژه‌های پژوهشی در دست اقدام است که برای سال آینده منتشر می‌‌شود.

کتاب «بسترهای تبلیغی فرهنگ جهاد و شهادت» منتشر می‌شود

معاون پژوهشی و مطالعات راهبردی مؤسسه روایت سیره شهدا گفت: کتاب بسترهای تبلیغی فرهنگ جهاد و شهادت از جمله پروژه‌های پژوهشی در دست اقدام است که برای سال آینده منتشر می‌‌شود.
کتاب «بسترهای تبلیغی فرهنگ جهاد و شهادت» منتشر می‌شود

View more posts from this author