کتابخانه مرکزی مشهد در سال آینده افتتاح می‌شود

کتابخانه مرکزی مشهد در سال آینده افتتاح می‌شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی گفت: کتابخانه مرکزی مشهد در سال آینده افتتاح می‌شود.

کتابخانه مرکزی مشهد در سال آینده افتتاح می‌شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی گفت: کتابخانه مرکزی مشهد در سال آینده افتتاح می‌شود.
کتابخانه مرکزی مشهد در سال آینده افتتاح می‌شود

View more posts from this author