کتابخانه مرکزی حرم مطهر میزبان نمایشگاه «بصیرت» شد

کتابخانه مرکزی حرم مطهر میزبان نمایشگاه «بصیرت» شد
کتابخانه مرکزی حرم مطهر با هدف گرامی‌داشت حماسه 9 دی 1388 میزبان نمایشگاه «بصیرت» شد.

کتابخانه مرکزی حرم مطهر میزبان نمایشگاه «بصیرت» شد

کتابخانه مرکزی حرم مطهر با هدف گرامی‌داشت حماسه 9 دی 1388 میزبان نمایشگاه «بصیرت» شد.
کتابخانه مرکزی حرم مطهر میزبان نمایشگاه «بصیرت» شد

View more posts from this author