کاهش 80 درصدی اعتبارات قرآنی کشور نگران‌کننده است

کاهش 80 درصدی اعتبارات قرآنی کشور نگران‌کننده است
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروزه برخی پروتکل‌هایی که در کشور بسته می‌شود، بخش مهمی از آن به مباحث فرهنگی ما لطمه وارد می‌کند، گفت: کاهش 80 درصدی اعتبارات قرآنی کشور نگران‌کننده است.

کاهش 80 درصدی اعتبارات قرآنی کشور نگران‌کننده است

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروزه برخی پروتکل‌هایی که در کشور بسته می‌شود، بخش مهمی از آن به مباحث فرهنگی ما لطمه وارد می‌کند، گفت: کاهش 80 درصدی اعتبارات قرآنی کشور نگران‌کننده است.
کاهش 80 درصدی اعتبارات قرآنی کشور نگران‌کننده است

View more posts from this author