کاهش 70 هزار نفری زندانیان با استفاده از مجازات جایگزین حبس/ 100 هزار نفر به خاطر ارتکاب تخلف در زندان هستند

کاهش 70 هزار نفری زندانیان با استفاده از مجازات جایگزین حبس/ 100 هزار نفر به خاطر ارتکاب تخلف در زندان هستند
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: با دقت در مواد 60 تا 90 قانون مجازات اسلامی و دستور اخیر رئیس قوه قضاییه درباره استفاده از مجازات جایگزین حبس می‌توان تا 70 هزار نفر از آمار زندانیان را کاهش داد.

کاهش 70 هزار نفری زندانیان با استفاده از مجازات جایگزین حبس/ 100 هزار نفر به خاطر ارتکاب تخلف در زندان هستند

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: با دقت در مواد 60 تا 90 قانون مجازات اسلامی و دستور اخیر رئیس قوه قضاییه درباره استفاده از مجازات جایگزین حبس می‌توان تا 70 هزار نفر از آمار زندانیان را کاهش داد.
کاهش 70 هزار نفری زندانیان با استفاده از مجازات جایگزین حبس/ 100 هزار نفر به خاطر ارتکاب تخلف در زندان هستند

View more posts from this author