کاهش 60 درصدی گردشگران خارجی در مشهد

کاهش 60 درصدی گردشگران خارجی در مشهد
رئیس اتحادیه هتلداران مشهد با اشاره به اینکه فعالیت خانه‌مسافرها صدمه بزرگی به هتلداری می‌زند، گفت: مشهد با کاهش 60 درصدی گردشگران خارجی روبه‌رو است.

کاهش 60 درصدی گردشگران خارجی در مشهد

رئیس اتحادیه هتلداران مشهد با اشاره به اینکه فعالیت خانه‌مسافرها صدمه بزرگی به هتلداری می‌زند، گفت: مشهد با کاهش 60 درصدی گردشگران خارجی روبه‌رو است.
کاهش 60 درصدی گردشگران خارجی در مشهد

View more posts from this author