کاهش 60 درصدی میزان بارندگی در سال‌جاری نسبت به 30 سال گذشته

کاهش 60 درصدی میزان بارندگی در سال‌جاری نسبت به 30 سال گذشته
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت:‌ میزان بارندگی در سال جاری نسبت به 30 سال گذشته در کشور حدود 60 درصد و همچنین نسبت به میزان بارندگی در سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است.

کاهش 60 درصدی میزان بارندگی در سال‌جاری نسبت به 30 سال گذشته

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت:‌ میزان بارندگی در سال جاری نسبت به 30 سال گذشته در کشور حدود 60 درصد و همچنین نسبت به میزان بارندگی در سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است.
کاهش 60 درصدی میزان بارندگی در سال‌جاری نسبت به 30 سال گذشته

View more posts from this author