کاهش سود بانکی واقعی‌تر شد

کاهش سود بانکی واقعی‌تر شد
اتفاق مثبت روزهای اخیر همگرا شدن نرخ سایر اوراق قرضه موجود در بازار فرابورس با نرخ اوراق خزانه است و در حال حاضر بازده تا سررسید متوسط بازار به محدوده 16 درصد رسیده است.

کاهش سود بانکی واقعی‌تر شد

اتفاق مثبت روزهای اخیر همگرا شدن نرخ سایر اوراق قرضه موجود در بازار فرابورس با نرخ اوراق خزانه است و در حال حاضر بازده تا سررسید متوسط بازار به محدوده 16 درصد رسیده است.
کاهش سود بانکی واقعی‌تر شد

View more posts from this author