کاهش ساخت و ساز غیرمجاز در کرمان

کاهش ساخت و ساز غیرمجاز در کرمان
استاندار کرمان گفت: ساخت و ساز غیرمجاز در استان کرمان به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

کاهش ساخت و ساز غیرمجاز در کرمان

استاندار کرمان گفت: ساخت و ساز غیرمجاز در استان کرمان به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.
کاهش ساخت و ساز غیرمجاز در کرمان

View more posts from this author