کاهش زمان صدور مجور در زنجان با طرح پنجره واحد

کاهش زمان صدور مجور در زنجان با طرح پنجره واحد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: طرح پنجره واحد یکی از طرح‌هایی است که باعث کاهش زمان فرآیندهای صدور مجوز در استان زنجان می‌شود که می‌تواند در جذب سرمایه‌گذار موثر باشد.

کاهش زمان صدور مجور در زنجان با طرح پنجره واحد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: طرح پنجره واحد یکی از طرح‌هایی است که باعث کاهش زمان فرآیندهای صدور مجوز در استان زنجان می‌شود که می‌تواند در جذب سرمایه‌گذار موثر باشد.
کاهش زمان صدور مجور در زنجان با طرح پنجره واحد

View more posts from this author