کاهش زمان ترخیص کالا در اولویت است/ ارتباط الکترونیکی گمرک با 21 سازمان همجوار

کاهش زمان ترخیص کالا در اولویت است/ ارتباط الکترونیکی گمرک با 21 سازمان همجوار
مدیرکل گمرک استان همدان با اشاره به ارتباط الکترونیکی گمرک با 21 سازمان همجوار گفت: کاهش زمان ترخیص کالا در اولویت است.

کاهش زمان ترخیص کالا در اولویت است/ ارتباط الکترونیکی گمرک با 21 سازمان همجوار

مدیرکل گمرک استان همدان با اشاره به ارتباط الکترونیکی گمرک با 21 سازمان همجوار گفت: کاهش زمان ترخیص کالا در اولویت است.
کاهش زمان ترخیص کالا در اولویت است/ ارتباط الکترونیکی گمرک با 21 سازمان همجوار

View more posts from this author