کاهش داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها در کشور

کاهش داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها در کشور
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: داوطلبان کنکور سراسری در ایران روندی رو‌ به‌کاهش دارد.

کاهش داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها در کشور

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: داوطلبان کنکور سراسری در ایران روندی رو‌ به‌کاهش دارد.
کاهش داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها در کشور

View more posts from this author