کاهش افت دمای هوا در آذربایجان غربی طی هفته آینده

کاهش افت دمای هوا در آذربایجان غربی طی هفته آینده
رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان غربی از کاهش افت دمای هوا در آذربایجان غربی طی هفته آینده خبر داد.

کاهش افت دمای هوا در آذربایجان غربی طی هفته آینده

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان غربی از کاهش افت دمای هوا در آذربایجان غربی طی هفته آینده خبر داد.
کاهش افت دمای هوا در آذربایجان غربی طی هفته آینده

View more posts from this author