کانکس راکو، پدیده‌ای در صنعت پیش‌ساختگی کشور

کانکس راکو، پدیده‌ای در صنعت پیش‌ساختگی کشور
سرعت اجرای بالا و کاهش هزینه‌ها ، مقاومت در برابر زلزله و زیبای ظاهری، استفاده از خانه‌های پیش ساخته و در کنار آن کیوسک‌های پیش ساخته خدمات شهری را در همه جای جهان گسترش داده است.

کانکس راکو، پدیده‌ای در صنعت پیش‌ساختگی کشور

سرعت اجرای بالا و کاهش هزینه‌ها ، مقاومت در برابر زلزله و زیبای ظاهری، استفاده از خانه‌های پیش ساخته و در کنار آن کیوسک‌های پیش ساخته خدمات شهری را در همه جای جهان گسترش داده است.
کانکس راکو، پدیده‌ای در صنعت پیش‌ساختگی کشور

View more posts from this author