کانون هیچ نوع بیماری دامی در کردستان نیست/ مایه‌کوبی رایگان 61 هزار دام سنگین

کانون هیچ نوع بیماری دامی در کردستان نیست/ مایه‌کوبی رایگان 61 هزار دام سنگین
مدیرکل دامپزشکی کردستان با بیان اینکه در حال حاضر 2 میلیون و 500 هزار واحد دامی در این استان وجود دارد، گفت: کانون هیچ نوع بیماری دامی در استان وجود ندارد.

کانون هیچ نوع بیماری دامی در کردستان نیست/ مایه‌کوبی رایگان 61 هزار دام سنگین

مدیرکل دامپزشکی کردستان با بیان اینکه در حال حاضر 2 میلیون و 500 هزار واحد دامی در این استان وجود دارد، گفت: کانون هیچ نوع بیماری دامی در استان وجود ندارد.
کانون هیچ نوع بیماری دامی در کردستان نیست/ مایه‌کوبی رایگان 61 هزار دام سنگین

View more posts from this author