کانون بیماری در جمعیت طیور روستاهای آستارا مشاهده نشد

کانون بیماری در جمعیت طیور روستاهای آستارا مشاهده نشد
‏رئیس شبکه دامپزشکی آستارا گفت: هیچ کانون بیماری در جمعیت طیور آستارا به منظور اجرای طرح ملی واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل مشاهده نشد.

کانون بیماری در جمعیت طیور روستاهای آستارا مشاهده نشد

‏رئیس شبکه دامپزشکی آستارا گفت: هیچ کانون بیماری در جمعیت طیور آستارا به منظور اجرای طرح ملی واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل مشاهده نشد.
کانون بیماری در جمعیت طیور روستاهای آستارا مشاهده نشد

View more posts from this author