کاشت 170 هزار درخت و درختچه طی 3 سال اخیر در دوگنبدان

کاشت 170 هزار درخت و درختچه طی 3 سال اخیر در دوگنبدان
شهردار دوگنبدان گفت: طی سه سال اخیر بیش از 100 هزار درختچه و 70 هزار درخت در نقاط مختلف دوگنبدان کاشته شده است.

کاشت 170 هزار درخت و درختچه طی 3 سال اخیر در دوگنبدان

شهردار دوگنبدان گفت: طی سه سال اخیر بیش از 100 هزار درختچه و 70 هزار درخت در نقاط مختلف دوگنبدان کاشته شده است.
کاشت 170 هزار درخت و درختچه طی 3 سال اخیر در دوگنبدان

خبر جدید

View more posts from this author