کار معنادار مردم آذربایجان در اعتراض به حادثه قطار و بی‌مسئولتی مدیران/ وقتی عکس دهقان فداکار پروفایل مردم آذربایجان می‌شود

کار معنادار مردم آذربایجان در اعتراض به حادثه قطار و بی‌مسئولتی مدیران/ وقتی عکس دهقان فداکار پروفایل مردم آذربایجان می‌شود
تصادف دو قطار در این دوره و زمانه و پس از آن که سیستم کنترل اتوماتیک قطار در 28 اسفند 93 توسط معاون اول رئیس‌جمهور در سمنان افتتاح شد انگار باز هم باید به همت و از خودگذشتگی مردانی مثل ریزعلی خواجوی چشم بدوزیم.

کار معنادار مردم آذربایجان در اعتراض به حادثه قطار و بی‌مسئولتی مدیران/ وقتی عکس دهقان فداکار پروفایل مردم آذربایجان می‌شود

تصادف دو قطار در این دوره و زمانه و پس از آن که سیستم کنترل اتوماتیک قطار در 28 اسفند 93 توسط معاون اول رئیس‌جمهور در سمنان افتتاح شد انگار باز هم باید به همت و از خودگذشتگی مردانی مثل ریزعلی خواجوی چشم بدوزیم.
کار معنادار مردم آذربایجان در اعتراض به حادثه قطار و بی‌مسئولتی مدیران/ وقتی عکس دهقان فداکار پروفایل مردم آذربایجان می‌شود

View more posts from this author