کار آسان سپاهان در ایلام/ مصاف دشوار ذوب‌آهن در سیرجان

کار آسان سپاهان در ایلام/ مصاف دشوار ذوب‌آهن در سیرجان
در هفته‌ای که تیم سپاهان در دیدار با نماینده ایلام کار سختی برای بردن ندارد، تیم ذوب‌آهن در مصافی دشوار با شهرداری سیرجان به دنبال نتیجه‌گیری است.

کار آسان سپاهان در ایلام/ مصاف دشوار ذوب‌آهن در سیرجان

در هفته‌ای که تیم سپاهان در دیدار با نماینده ایلام کار سختی برای بردن ندارد، تیم ذوب‌آهن در مصافی دشوار با شهرداری سیرجان به دنبال نتیجه‌گیری است.
کار آسان سپاهان در ایلام/ مصاف دشوار ذوب‌آهن در سیرجان

View more posts from this author