کارگران نساجی بر سر دوراهی کارخانه‌داری شهرداری یا واگذاری به سازمان گسترش

کارگران نساجی بر سر دوراهی کارخانه‌داری شهرداری یا واگذاری به سازمان گسترش
کارگران نساجی شماره یک، همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند و بر سر دوراهی کارخانه‌داری شهرداری و یا بازگرداندن آن به سازمان گسترش و نوسازی مانده‌اند و چشم انتظار روزهای آینده هستند تا شاید این دوراهی ختم به خیر شود.

کارگران نساجی بر سر دوراهی کارخانه‌داری شهرداری یا واگذاری به سازمان گسترش

کارگران نساجی شماره یک، همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند و بر سر دوراهی کارخانه‌داری شهرداری و یا بازگرداندن آن به سازمان گسترش و نوسازی مانده‌اند و چشم انتظار روزهای آینده هستند تا شاید این دوراهی ختم به خیر شود.
کارگران نساجی بر سر دوراهی کارخانه‌داری شهرداری یا واگذاری به سازمان گسترش

View more posts from this author