کارگران شرکت هپکو اراک تجمع کردند

کارگران شرکت هپکو اراک تجمع کردند
کارگران شرکت هپکو اراک برای چندین بار طی روزهای اخیر در اعتراضی صنفی در محل راه آهن شمال – جنوب تجمع کردند.

کارگران شرکت هپکو اراک تجمع کردند

کارگران شرکت هپکو اراک برای چندین بار طی روزهای اخیر در اعتراضی صنفی در محل راه آهن شمال – جنوب تجمع کردند.
کارگران شرکت هپکو اراک تجمع کردند

View more posts from this author