کارگران: حق و حقوق پرداخت نشود، تولید نمی‌کنیم/ یوسفی: تجمع و اعتصاب راهکار درستی برای گرفتن حقوق نیست

کارگران: حق و حقوق پرداخت نشود، تولید نمی‌کنیم/ یوسفی: تجمع و اعتصاب راهکار درستی برای گرفتن حقوق نیست
داستان تعطیلی و بازگشایی مکرر روغن نباتی جهان گویا تمامی ندارد، از هفته گذشته روند تولید کارخانه تغییر یافته و کارگران در نتیجه عدم پرداخت حقوقشان و همچنین تعطیلی شرکت با وجود اینکه در شرکت حضور پیدا می‌کنند، ولی تولید ندارند.

کارگران: حق و حقوق پرداخت نشود، تولید نمی‌کنیم/ یوسفی: تجمع و اعتصاب راهکار درستی برای گرفتن حقوق نیست

داستان تعطیلی و بازگشایی مکرر روغن نباتی جهان گویا تمامی ندارد، از هفته گذشته روند تولید کارخانه تغییر یافته و کارگران در نتیجه عدم پرداخت حقوقشان و همچنین تعطیلی شرکت با وجود اینکه در شرکت حضور پیدا می‌کنند، ولی تولید ندارند.
کارگران: حق و حقوق پرداخت نشود، تولید نمی‌کنیم/ یوسفی: تجمع و اعتصاب راهکار درستی برای گرفتن حقوق نیست

View more posts from this author