کارگران با وجود مشکلات اقتصادی، چرخ مملکت را لنگ نگذاشتند

کارگران با وجود مشکلات اقتصادی، چرخ مملکت را لنگ نگذاشتند
جانشین معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: باوجود تمام مشکلات اقتصادی، کارگران نگذاشتند چرخ اقتصاد کشور لنگ بماند.

کارگران با وجود مشکلات اقتصادی، چرخ مملکت را لنگ نگذاشتند

جانشین معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: باوجود تمام مشکلات اقتصادی، کارگران نگذاشتند چرخ اقتصاد کشور لنگ بماند.
کارگران با وجود مشکلات اقتصادی، چرخ مملکت را لنگ نگذاشتند

View more posts from this author