کاروان پیاده انصار‌الحسین وارد خاک عراق شد

کاروان پیاده انصار‌الحسین وارد خاک عراق شد
کاروان پیاده انصار‌الحسین (ع) که سوم شهریورماه امسال برای هفدهمین سال متوالی حرکت معنوی خود را با پای پیاده از مشهد مقدس آغاز کرده است، بعد از 58 روز پیاده‌روی و عبور از 6 استان کشور وارد خاک عراق شد.

کاروان پیاده انصار‌الحسین وارد خاک عراق شد

کاروان پیاده انصار‌الحسین (ع) که سوم شهریورماه امسال برای هفدهمین سال متوالی حرکت معنوی خود را با پای پیاده از مشهد مقدس آغاز کرده است، بعد از 58 روز پیاده‌روی و عبور از 6 استان کشور وارد خاک عراق شد.
کاروان پیاده انصار‌الحسین وارد خاک عراق شد

View more posts from this author