کارخانه تولید اسید در شهرک صنعتی اصفهان آتش گرفت

کارخانه تولید اسید در شهرک صنعتی اصفهان آتش گرفت
عصر امروز یک کارخانه تولید اسید در منطقه صنعتی اصفهان دچار حریق شد که با حضور ماموران آتش‌نشانی حریق مهار گردید.

کارخانه تولید اسید در شهرک صنعتی اصفهان آتش گرفت

عصر امروز یک کارخانه تولید اسید در منطقه صنعتی اصفهان دچار حریق شد که با حضور ماموران آتش‌نشانی حریق مهار گردید.
کارخانه تولید اسید در شهرک صنعتی اصفهان آتش گرفت

View more posts from this author