کاربران فضای مجازی از انتشار ویدئوی دختران نوجوان پرهیز کنند

کاربران فضای مجازی از انتشار ویدئوی دختران نوجوان پرهیز کنند
به دنبال پخش فیلم قبل از خودکشی دو دختر نوجوان اصفهانی در فضای مجازی، جامعه‌شناسان و مشاوران خانواده به شهروندان هشدار می‌دهند از انتشار این فیلم به شدت پرهیز کنند.

کاربران فضای مجازی از انتشار ویدئوی دختران نوجوان پرهیز کنند

به دنبال پخش فیلم قبل از خودکشی دو دختر نوجوان اصفهانی در فضای مجازی، جامعه‌شناسان و مشاوران خانواده به شهروندان هشدار می‌دهند از انتشار این فیلم به شدت پرهیز کنند.
کاربران فضای مجازی از انتشار ویدئوی دختران نوجوان پرهیز کنند

View more posts from this author