کاراته‌کا اصفهانی به مدال برنز رسید

کاراته‌کا اصفهانی به مدال برنز رسید
هادی عرب کاراته‌کا اصفهانی تیم ملی با برتری مقابل حریفان خود به مدال برنز لیگ جهانی کاراته دست یافت.

کاراته‌کا اصفهانی به مدال برنز رسید

هادی عرب کاراته‌کا اصفهانی تیم ملی با برتری مقابل حریفان خود به مدال برنز لیگ جهانی کاراته دست یافت.
کاراته‌کا اصفهانی به مدال برنز رسید

View more posts from this author