کاراته‌کاهای نوجوان قم صاحب 2 مدال مسابقات قهرمانی کشور شدند

کاراته‌کاهای نوجوان قم صاحب 2 مدال مسابقات قهرمانی کشور شدند
دبیر هیأت کاراته استان قم از موفقیت کاراته‌کاهای قم در کسب دو مدال نقره و برنز پیکارهای کاراته قهرمانی رده سنی نوجوانان پسر کشور خبر داد.

کاراته‌کاهای نوجوان قم صاحب 2 مدال مسابقات قهرمانی کشور شدند

دبیر هیأت کاراته استان قم از موفقیت کاراته‌کاهای قم در کسب دو مدال نقره و برنز پیکارهای کاراته قهرمانی رده سنی نوجوانان پسر کشور خبر داد.
کاراته‌کاهای نوجوان قم صاحب 2 مدال مسابقات قهرمانی کشور شدند

View more posts from this author