کاراته‌کاهای قم با 22 مدال بر سکوی سوم ایران ایستادند

کاراته‌کاهای قم با 22 مدال بر سکوی سوم ایران ایستادند
کاراته‌کاهای استان قم با کسب مدال‌های رنگارنگ هر دو بخش کاتا و کومیته بر سکوی سوم پیکارهای سبک کیوکوشین ماتسوشیما کشور ایستادند.

کاراته‌کاهای قم با 22 مدال بر سکوی سوم ایران ایستادند

کاراته‌کاهای استان قم با کسب مدال‌های رنگارنگ هر دو بخش کاتا و کومیته بر سکوی سوم پیکارهای سبک کیوکوشین ماتسوشیما کشور ایستادند.
کاراته‌کاهای قم با 22 مدال بر سکوی سوم ایران ایستادند

View more posts from this author