«چور» تنها روستای بدون بیکار ایران/ کارت یارانه‌‌ای که وثیقه وام شد

«چور» تنها روستای بدون بیکار ایران/ کارت یارانه‌‌ای که وثیقه وام شد
هر کدام از اهالی روستا، هر هنر و حرفه و مهارتی را که بلد بود، تمرین کرد، به یاد آورد و به عمل بست تا رسید به اینجایی که روستایشان اولین روستای بدون بیکار کشور باشد.

«چور» تنها روستای بدون بیکار ایران/ کارت یارانه‌‌ای که وثیقه وام شد

هر کدام از اهالی روستا، هر هنر و حرفه و مهارتی را که بلد بود، تمرین کرد، به یاد آورد و به عمل بست تا رسید به اینجایی که روستایشان اولین روستای بدون بیکار کشور باشد.
«چور» تنها روستای بدون بیکار ایران/ کارت یارانه‌‌ای که وثیقه وام شد

View more posts from this author