چه کسانی مایلند 9 دی فراموش شود؟

چه کسانی مایلند 9 دی فراموش شود؟
در کشور ما جریان‌های سیاسی وجود دارد که حیات خود را در جهل تاریخی مردم می‌دانند، این جریانات مانع جدی برای اطلاع جامعه از هویت و گذشته تاریخی خود هستند.

چه کسانی مایلند 9 دی فراموش شود؟

در کشور ما جریان‌های سیاسی وجود دارد که حیات خود را در جهل تاریخی مردم می‌دانند، این جریانات مانع جدی برای اطلاع جامعه از هویت و گذشته تاریخی خود هستند.
چه کسانی مایلند 9 دی فراموش شود؟

View more posts from this author