چهارمین بازوبند پهلوانی کشور برای جابر صادق‌زاده

چهارمین بازوبند پهلوانی کشور برای جابر صادق‌زاده
جابر صادق‌زاده برای چهارمین سال متوالی صاحب بازوبند کشتی پهلوانی کشور شده است.

چهارمین بازوبند پهلوانی کشور برای جابر صادق‌زاده

جابر صادق‌زاده برای چهارمین سال متوالی صاحب بازوبند کشتی پهلوانی کشور شده است.
چهارمین بازوبند پهلوانی کشور برای جابر صادق‌زاده

View more posts from this author