چرخابی: سپاهان شایستگی داشتن بهترین سرمربی را دارد

چرخابی: سپاهان شایستگی داشتن بهترین سرمربی را دارد
کارشناس فوتبال اصفهان گفت: اگر مسؤولان سپاهان می‌خواهند مربی ایرانی بیاورند باید یک سرمربی قوی با رزومه بسیار خوب بیاورند چون سپاهان شایستگی داشتن بهترین سرمربی را دارد.

چرخابی: سپاهان شایستگی داشتن بهترین سرمربی را دارد

کارشناس فوتبال اصفهان گفت: اگر مسؤولان سپاهان می‌خواهند مربی ایرانی بیاورند باید یک سرمربی قوی با رزومه بسیار خوب بیاورند چون سپاهان شایستگی داشتن بهترین سرمربی را دارد.
چرخابی: سپاهان شایستگی داشتن بهترین سرمربی را دارد

View more posts from this author