چرایی واقعه عاشورا در آثار فاخر هنری واکاوی و واخوانی شود

چرایی واقعه عاشورا در آثار فاخر هنری واکاوی و واخوانی شود
قائم مقام مؤسسه بین‌المللی دین‌پژوهان جوان گفت: باید قیام عاشورا در کنگره شعر عاشورایی بررسی و قیام عاشورا به عنوان یک حماسه مهم در میان آثار شاعران به واکاوی و واخوانی منتج شود.

چرایی واقعه عاشورا در آثار فاخر هنری واکاوی و واخوانی شود

قائم مقام مؤسسه بین‌المللی دین‌پژوهان جوان گفت: باید قیام عاشورا در کنگره شعر عاشورایی بررسی و قیام عاشورا به عنوان یک حماسه مهم در میان آثار شاعران به واکاوی و واخوانی منتج شود.
چرایی واقعه عاشورا در آثار فاخر هنری واکاوی و واخوانی شود

View more posts from this author