چاه قزوینی کارگر افغانستانی را بلعید

چاه قزوینی کارگر افغانستانی را بلعید
رئیس ایستگاه شماره 2 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین از عملیات نفس‌گیر آتش‌نشانان برای خارج کردن کارگر 20 ساله افغانی از عمق چاه خبر داد.

چاه قزوینی کارگر افغانستانی را بلعید

رئیس ایستگاه شماره 2 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین از عملیات نفس‌گیر آتش‌نشانان برای خارج کردن کارگر 20 ساله افغانی از عمق چاه خبر داد.
چاه قزوینی کارگر افغانستانی را بلعید

View more posts from this author