چالش‌های فضای مجازی مدیریت شود/ انسان در برابر مادران شهید حججی‌ها احساس شرمندگی می‌کند

چالش‌های فضای مجازی مدیریت شود/ انسان در برابر مادران شهید حججی‌ها احساس شرمندگی می‌کند
امام جمعه اراک گفت: چالش‌های فضای مجازی باید مدیریت شده و اجازه نفوذ دشمنان در بین جوانان را نداد.

چالش‌های فضای مجازی مدیریت شود/ انسان در برابر مادران شهید حججی‌ها احساس شرمندگی می‌کند

امام جمعه اراک گفت: چالش‌های فضای مجازی باید مدیریت شده و اجازه نفوذ دشمنان در بین جوانان را نداد.
چالش‌های فضای مجازی مدیریت شود/ انسان در برابر مادران شهید حججی‌ها احساس شرمندگی می‌کند

View more posts from this author