پیگیر وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی به پیمانی هستیم/ اعتبارات در استان‌ها با عدالت توزیع می‌شود

پیگیر وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی به پیمانی هستیم/ اعتبارات در استان‌ها با عدالت توزیع می‌شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد افراد شاغل در این وزارتخانه را 6 هزار نفر بیان کرد و گفت: تبدیل وضعیت استخدام کارکنان این وزارتخانه از قراردادی به پیمانی در حال پیگیری است.

پیگیر وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی به پیمانی هستیم/ اعتبارات در استان‌ها با عدالت توزیع می‌شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد افراد شاغل در این وزارتخانه را 6 هزار نفر بیان کرد و گفت: تبدیل وضعیت استخدام کارکنان این وزارتخانه از قراردادی به پیمانی در حال پیگیری است.
پیگیر وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی به پیمانی هستیم/ اعتبارات در استان‌ها با عدالت توزیع می‌شود

View more posts from this author