پیگیر رسمی شدن مرز سومار هستیم

پیگیر رسمی شدن مرز سومار هستیم
معاون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری استاندار کرمانشاه گفت: پیگیر اخذ مجوز رسمی شدن مرز سومار هستیم.

پیگیر رسمی شدن مرز سومار هستیم

معاون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری استاندار کرمانشاه گفت: پیگیر اخذ مجوز رسمی شدن مرز سومار هستیم.
پیگیر رسمی شدن مرز سومار هستیم

View more posts from this author