پیگیری 60 پروژه پژوهشی قرآنی در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

پیگیری 60 پروژه پژوهشی قرآنی در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن گفت: حدود 60 پروژه پژوهشی در گروه‌های مختلف پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در سال جاری در حال انجام است.

پیگیری 60 پروژه پژوهشی قرآنی در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن گفت: حدود 60 پروژه پژوهشی در گروه‌های مختلف پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در سال جاری در حال انجام است.
پیگیری 60 پروژه پژوهشی قرآنی در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

View more posts from this author