پیگیری 24 پروژه در کمیته اجتماعی – فرهنگی اقتصاد مقاومتی لرستان

پیگیری 24 پروژه در کمیته اجتماعی – فرهنگی اقتصاد مقاومتی لرستان
معاون سیاسی و امنیتی استاندار لرستان گفت: 24 پروژه در کمیته اجتماعی – فرهنگی اقتصاد مقاومتی استان پیگیری می‌شوند.

پیگیری 24 پروژه در کمیته اجتماعی – فرهنگی اقتصاد مقاومتی لرستان

معاون سیاسی و امنیتی استاندار لرستان گفت: 24 پروژه در کمیته اجتماعی – فرهنگی اقتصاد مقاومتی استان پیگیری می‌شوند.
پیگیری 24 پروژه در کمیته اجتماعی – فرهنگی اقتصاد مقاومتی لرستان

تلگرام

View more posts from this author