پیگیری حادثه قطار تبریز ـ مشهد تا آخرین لحظه/ تاکید بر شناسایی علل اصلی

پیگیری حادثه قطار تبریز ـ مشهد تا آخرین لحظه/ تاکید بر شناسایی علل اصلی
استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به حادثه قطار تبریز ـ مشهد گفت: تا آخرین لحظه پیگیر این مساله خواهیم بود تا علل اصلی این حادثه ناگوار شناسایی شود تا دیگر شاهد وقوع چنین حوادثی نباشیم.

پیگیری حادثه قطار تبریز ـ مشهد تا آخرین لحظه/ تاکید بر شناسایی علل اصلی

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به حادثه قطار تبریز ـ مشهد گفت: تا آخرین لحظه پیگیر این مساله خواهیم بود تا علل اصلی این حادثه ناگوار شناسایی شود تا دیگر شاهد وقوع چنین حوادثی نباشیم.
پیگیری حادثه قطار تبریز ـ مشهد تا آخرین لحظه/ تاکید بر شناسایی علل اصلی

View more posts from this author