پیگیری جدی طرح ارتقای آموزش زندانیان بی‌سوادان

پیگیری جدی طرح ارتقای آموزش زندانیان بی‌سوادان
معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: با راه‌اندازی 23 مرکز یادگیری محلی در زندان‌ها طرح مشترک ارتقای آموزش بی‌سوادان و کم‌سوادان در سطح زندان‌های کشور وارد مرحله جدیدی شده است.

پیگیری جدی طرح ارتقای آموزش زندانیان بی‌سوادان

معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: با راه‌اندازی 23 مرکز یادگیری محلی در زندان‌ها طرح مشترک ارتقای آموزش بی‌سوادان و کم‌سوادان در سطح زندان‌های کشور وارد مرحله جدیدی شده است.
پیگیری جدی طرح ارتقای آموزش زندانیان بی‌سوادان

View more posts from this author