پیگیری جابه‌جایی خط ‌آهن و تکمیل استادیوم اسلامشهر

پیگیری جابه‌جایی خط ‌آهن و تکمیل استادیوم اسلامشهر
معاون استاندار تهران گفت: جابه‌جایی خط ‌آهن و تکمیل استادیوم ورزشی 7 هزار نفری شهرستان اسلامشهر هم‌اکنون در استانداری تهران با قوت در حال پیگیری است و به‌زودی خبرهای خوشی برای شهروندان خواهیم داد.

پیگیری جابه‌جایی خط ‌آهن و تکمیل استادیوم اسلامشهر

معاون استاندار تهران گفت: جابه‌جایی خط ‌آهن و تکمیل استادیوم ورزشی 7 هزار نفری شهرستان اسلامشهر هم‌اکنون در استانداری تهران با قوت در حال پیگیری است و به‌زودی خبرهای خوشی برای شهروندان خواهیم داد.
پیگیری جابه‌جایی خط ‌آهن و تکمیل استادیوم اسلامشهر

View more posts from this author