پیوند هنر گذشته با آینده در همایش ملی نماد‌شناسی در هنر ایران

پیوند هنر گذشته با آینده در همایش ملی نماد‌شناسی در هنر ایران
با اشاره به برگزاری همایش ملی نمادشناسی در هنر ایران گفت: هدف از برگزاری این همایش ایجاد نوعی پیوند میان هنرهای گذشته و هویت‌های گمشده در گذشته و زمان حال است.

پیوند هنر گذشته با آینده در همایش ملی نماد‌شناسی در هنر ایران

با اشاره به برگزاری همایش ملی نمادشناسی در هنر ایران گفت: هدف از برگزاری این همایش ایجاد نوعی پیوند میان هنرهای گذشته و هویت‌های گمشده در گذشته و زمان حال است.
پیوند هنر گذشته با آینده در همایش ملی نماد‌شناسی در هنر ایران

View more posts from this author