پینگ‌پنگ‌بازان جوان و نوجوان سمنانی در راه مسابقات قهرمانی کشور

پینگ‌پنگ‌بازان جوان و نوجوان سمنانی در راه مسابقات قهرمانی کشور
رئیس هیأت تنیس روی میز استان سمنان با اشاره به پینگ‌پنگ‌بازان جوان و نوجوان سمنانی در راه مسابقات قهرمانی کشور هستند، گفت: این رقابت‌ها به میزبانی اراک برگزار می‌شود.

پینگ‌پنگ‌بازان جوان و نوجوان سمنانی در راه مسابقات قهرمانی کشور

رئیس هیأت تنیس روی میز استان سمنان با اشاره به پینگ‌پنگ‌بازان جوان و نوجوان سمنانی در راه مسابقات قهرمانی کشور هستند، گفت: این رقابت‌ها به میزبانی اراک برگزار می‌شود.
پینگ‌پنگ‌بازان جوان و نوجوان سمنانی در راه مسابقات قهرمانی کشور

View more posts from this author