پیش‌بینی کاهش دما همراه با احتمال بارش پراکنده در مناطقی ار خوزستان

پیش‌بینی کاهش دما همراه با احتمال بارش پراکنده در مناطقی ار خوزستان
پیش‌بینی‌ها از کاهش دما همراه با احتمال بارش پراکنده در مناطق شمالی و شرقی خوزستان حکایت دارد.

پیش‌بینی کاهش دما همراه با احتمال بارش پراکنده در مناطقی ار خوزستان

پیش‌بینی‌ها از کاهش دما همراه با احتمال بارش پراکنده در مناطق شمالی و شرقی خوزستان حکایت دارد.
پیش‌بینی کاهش دما همراه با احتمال بارش پراکنده در مناطقی ار خوزستان

View more posts from this author